Jesteś tutaj:

Dzień: 7 czerwca 2020

7 czerwca 2020 r. jest dniem inauguracji Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności (World Food Safety Day). Tematem przewodnim  jest „Bezpieczeństwo żywności to sprawa każdego z nas”.
Ogłoszony pierwszy raz w zeszłym roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności, ma na celu podnoszenie świadomości i promowanie właściwych działań w obszarze bezpieczeństwa żywności. Rocznie na całym świecie odnotowywanych jest około 600 milionów przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową.
Warto pamiętać o tym, że sprawa tego czy żywność, która trafia na nasz stół jest bezpieczna, leży w rękach nie tylko producentów żywności, ale również naszych. Każdy z nas ma ważną rolę do odegrania i wiele do zrobienia. Począwszy od spraw podstawowych, takich jak dokładne mycie rąk wodą z mydłem przed i w trakcie przyrządzania jedzenia, przez właściwe przechowywanie produktów aż po obróbkę potraw w odpowiedniej temperaturze.
Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi, iż bezpieczeństwo żywności to wspólna odpowiedzialność rządów, przemysłu spożywczego, producentów i konsumentów.
Bezpieczeństwo żywności jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów mających wpływ na zdrowie i życie człowieka. Szacuje się, że rocznie około 600 milionów przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Rzetelne informowanie społeczeństwa i kreowanie polityki bezpieczeństwa żywności leży w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą urzędowe  kontrole żywności, które mają na celu weryfikację, czy przedsiębiorca postępuje zgodnie z przepisami.Kontrolowane są m.in. poprawność etykiety i informowanie konsumentów o składzie produktu, receptury, prawidłowe stosowanie substancji dodatkowych. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zagrożenia zdrowia ludzi podejmowane są niezwłocznie działania w celu wyeliminowania zagrożenia poprzez zabezpieczenie kwestionowanego produktu i/lub wycofanie go z obrotu. Istotnym narzędziem urzędowej kontroli żywności jest plan pobierania próbek do badania żywności, wdrożony od wielu lat w Państwowej Inspekcji Sanitarnej – co roku dostosowywany i modyfikowany na podstawie oceny ryzyka. Rocznie na podstawie planu badanych jest około 80.000 próbek w różnych kierunkach i asortymentach żywności.
Ważnym elementem strategii bezpieczeństwa żywności jest również System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF).  Na podstawie informacji uzyskanych z systemu RASFF możliwe jest wczesne zapobieganie zagrożeniom, szybkie wyeliminowanie z obszaru Unii Europejskiej produktów niebezpiecznych dla zdrowia. W 2018 r. zostało zgłoszonych 131 powiadomień o występujących zagrożeniach w produktach do RASFF przez Polskę (ok. 40% wszystkich zgłoszeń), głównie z uwagi na obecność Salmonelli, ochratoksyny A, alfatoksyny czy pozostałości pestycydów.
Wśród najczęściej zgłaszanych produktów wymienia się 5 kategorii: orzechy, produkty pochodne i nasiona; owoce i warzywa, mięso drobiowe i produkty pochodne, wyroby do kontakty z żywnością oraz kakao, kawa i herbata.
Główny Inspektorat Sanitarny zamieszcza ostrzeżenia publiczne, zawsze w trybie pilnym, w aktualnościach oraz na żółtym pasku ostrzegawczym na stronie głównej oraz w mediach społecznościowych GIS: Facebook GIS, Twitter GIS, Instagram GIS. 
Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”, którego treści programowe obejmują tematykę edukacji konsumenckiej tj.: zagadnienia z zakresu znakowania produktów, wykazu substancji alergicznych, dodatków do żywności oraz systemu znakowania produktów spożywczych informacjami o referencyjnej wartości spożycia (RWS). W działaniach edukacyjnych dużo miejsca zajmuje promocja żywności nieprzetworzonej, a tym samym ograniczenie spożycia soli, cukru i substancji dodatkowych poprzez promowanie zróżnicowanej diety, spożycia produktów nieprzetworzonych, w tym szczególnie warzyw i owoców.
GIS w swoich działaniach promocjach wykorzystuje nowoczesne narzędzia informatyczne i media społecznościowe.
Pamiętajmy, że każdy z nas ma do odegrania istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Świadomy konsument powinien przestrzegać zaleceń dotyczących przygotowywania i przechowywania produktów spożywczych wg „Pięciu kroków do bezpieczniejszej żywności”.
Cel jest jeden – bezpieczna żywności o jak najwyższej jakości!  
Źródło: www.gis.gov.pl

Do góry