Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie z siedzibą przy ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno, adres email: psse.wabrzezno@pis.gov.pl, nr /fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90;
 • w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można się skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych – Panem Jerzym Gerszewskim pod adresem email: iod@oin.info.pl lub pod numerem tel. 601181668;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania niezbędnych czynności wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO;
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane w związku z realizacją tych czynności innym podmiotom,
  o których mowa w przytoczonym Rozporządzeniu, w szczególności innym jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji, Straży Granicznej, Ośrodkom Pomocy Społecznej;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, nie dłużej niż to jest konieczne;
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw wynikających z art. 15-18 i 20-21 RODO;
 • Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa;
 • Decyzje podejmowane w oparciu o przetwarzane dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie też stosowane profilowanie;
 • Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie z siedzibą przy ul. 1 Maja 46, 87-200 Wąbrzeźno, adres email: psse.wabrzezno@pis.gov.pl, nr /fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90;
 • w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można się skontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych – Panem Jerzym Gerszewskim pod adresem email: iod@oin.info.pl lub pod numerem tel. 601181668,
 • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO Państwa dane osobowe będą gromadzone w kategoriach i w celach określonych w Rozporządzeniu;
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane w związku z realizacją tych czynności innym podmiotom,
  o których mowa w przytoczonym Rozporządzeniu, w szczególności innym jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji, Straży Granicznej, Ośrodkom Pomocy Społecznej;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, nie dłużej niż to jest konieczne;
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw wynikających z art. 15-18 i 20-21 RODO;
 • Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Państwa dane osobowe uzyskano od podmiotów realizujących zadania zgodnie z Rozporządzeniem,
  o którym mowa w pkt 3;
 • Decyzje podejmowane w oparciu o przetwarzane dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
  nie będzie też stosowane profilowanie;
 • Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.